Kunskapsbas

Ordslista

Händer som håller i en bok

Korrekt innehåll

Kontakta oss gärna om det är någon term som du saknar eller om du behöver konsultation. Du når oss på telefonnummer 08-22 33 90, via info@spirare.se eller vårt kontaktformulär.

Gå direkt till en bokstav genom att klicka på en av länkarna nedan.

A B D E F G H I J K L M O P R S U 

A

Aktiverat kol är tillverkad av exempelvis trä eller ben genom att utsätta detta material för en väldigt hög temperatur i kombination av ånga, luft eller kolmonoxid. I och med denna behandling får man fullt med porer (håligheter) som förutom att binda upp gaser och kemikalier på ytan även kan binda upp dessa genom porerna. I tillverkningsprocessen kan man genom olika behandlingar bestämma vilka typer av gaser och kemikalier som det aktiverade kolet skall vara extra bra på att binda till sig.

Aktiverat kol används bland annat i professionella luftrenare och vid rening av vatten.

Annan benämning på aktiverat kol.

Att vara allergisk innebär att kroppen reagerar på ett främmande ämne genom att framkalla olika symptom. Astma, eksem eller hösnuva är exempel på symptom.

När vårt immunförsvar kommer i kontakt med främmande ämnen (ej kroppsegna ämnen) bildas antikroppar mot dessa ämnen, antigener. Den antikropp som produceras vid närvaro av ett allergen kallas immunglobulin E, IgE.

En allergi kan vara ärftlig och förmågan att bilda många IgE-antikroppar kan vara ett kännetecken på allergisk ärftlighet.
Om kroppen har producerat antikroppar mot allergener som t.ex. hund eller katt, finns risken att man även kan reagera mot små mängder äggviteämnen från dessa djur.

Ett ämne som orsakar en allergisk reaktion. Vanliga luftvägsallergener i Sverige är björk, timotej, gråbo, häst, hund, katt, kvalster och mögel.

Ett ämne som stimulerar produktionen av antikroppar. Ett antigen kan vara ett främmande protein, gift, bakterie eller annat ämne.

Ett protein som produceras av vita blodkroppar för att neutralisera eller förstöra främmande protein i kroppen (antigener). När kroppen blir infekterad med virus eller bakterier börjar kroppen producera antikroppar för att förstöra dessa mikroorganismer.

American Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers.

Ett sjukdomstillstånd som karaktäriseras av andningsnöd och kan kännas igen genom väsande och pipande andning. Astman orsakas av spasmer i bronkerna som kan bero på många orsaker. Astma kan finnas både hos allergiker och hos personer som inte är allergiker.

B

Den ena av de två huvudgrenarna av luftstrupen (trakea). De båda grenarna går till höger respektive vänster lunga.

Inflammation i bronkerna och de mindre luftvägarna (bronkiolerna); symptomen kan bestå av andfåddhet, hosta, heshet och/eller upphostningar av slem.

D

Pulvriserat material som exempelvis pollen och mikroskopiska partiklar.

Damm och andra partiklar i luften kan innehålla mikroorganismer, svampsporer, pollen och annat som kan vara irriterande. Dammpartiklarna sprids bland annat vid rörelser i rummet, från textilier, möbler och kläder. Ju fler personer som finns i ett rum, desto större rörelse i luften och spridning av partiklar.

Beroende på om man pratar om damm i allmänhet eller om partikelfilter till luftrenare brukar de olika kategorierna av damm indelas enligt följande:

Storlekar och benämningar i allmänhet
Grovt damm > 10 μm Större än 0,01 mm
Fint damm < 10 μm Mindre än 0,01 mm
Ultrafint damm/materia < 0,1 μm Mindre än 0,0001 mm

Partiklar med en storlek på runt 10 μm (0,01 mm) är tillräckligt små för att kunna följa med varje andetag hela vägen ner till lungalveolerna och därefter vidare ut i blodomloppet. Runt om i världen används begreppet PM10 för dessa farliga partiklar som bland annat kommer från bilavgaser och förbränningsugnar. Detta findamm kan vara en orsak till andningssjukdomar och ökad risk för cancer.

Beräkningar visar att mycket små och lätta partiklar, kan hålla sig svävande i luften i oändlighet. Med hjälp av övertryck i ett rum minimeras risken för att nya partiklar åtminstone tar sig in i rummet. Med hjälp av en luftrenare med partikelfilter kan man få igång luftcirkulationen och fånga upp dessa partiklar i partikelfiltren.

Skinnflagor, saliv och urin är vanliga djurallergener från våra husdjur som hund och katt. Djurpälsen kan ha ansamlingar av pollen, damm, mögel och andra allergener som allergiker kan reagera på.

Allergener från djur i ett rum, bil, lokal eller liknande kan finnas kvar i upp till tio år.

E

En elektrostatisk luftrenare fungerar i regel på så sätt att luften först passerar en elektriskt laddad del som släpper ifrån sig elektroner i luftströmmen. Dammpartiklarna som passerar fångar upp elektronerna och får på så vis en negativ laddning. Nästa moment är att luften passerar ett jordat filter av metall. I och med att filtret är jordad attraherar filtret de negativt laddade dammpartiklarna som fastnar. Dessa filter behöver rengöras ofta för att behålla någon effektivitet, vilket ofta sker genom att man dammsuger rent filtret. Har man då en dammsugare som inte är utrustad med ett HEPA-filter är risken stor att många av de små partiklarna som filtret har fångat upp åker ut i luften igen genom dammsugarens luftfilter.

Det finns idag inga studier på hur effektiva elektrostatiska luftrenare är på att kontrollera luftburna mikroorganismer.

När ett ämne avger gaser, lukter etc. säger man att ämnet avger emissioner.

En europeisk standard framtagen för luftrenare, HEPA och ULPA-filter.

F

Formaldehyd är en vattenlöslig gas, som kan vara mycket irriterande för slemhinnorna i luftvägarna, samt för ögon och hud. Formaldehyd används industriellt och används som beståndsdel vid bland annat framställning av plaster, desinfektionsmedel och syntetiska limprodukter som används i en rad byggmaterial, framförallt i spånplattor och plywoodskivor.

Emissioner av formaldehyd från byggmaterial, färger, limmer etc. ökar med stigande temperatur och luftfuktighet men avtar med tiden. Formaldehyd kan även finnas i rengörings- och hushållsprodukter samt tobaksrök. Formaldehyd finns också i starkt färgade och strykfria tyger samt sänglinnen.

G

Gräspollen är en gemensam beteckning på pollen från våra drygt 150 gräsarter inkluderat våra sädesslag. Av dessa är det färre än 10 gräsarter som ligger bakom så gott som allt gräspollen vi normalt kommer i kontakt med.

Gräspollensäsongen brukar vara från mitten av maj till början av september.

Gråbopollen är starkt allergiframkallande och förekommer från mitten av juli till början av september. Den allmänna blomningen brukar dock vara relativt kort, endast 1 till 2 veckor.

H

High Efficiency Particulate Air, tidigare även kallat High Efficiency Particulate Arrestors; utvecklades under andra världskriget som skydd för utsläpp av luftburna radioaktiva partiklar. Tack vare den oerhört effektiva filtreringen har HEPA-filter blivit en livsviktig teknik i bland annat industriella, medicinska och militära renrum. HEPA-filter består av glasfiberväv och påminner om läskpapper i sin tjocklek och textur.

HEPA-filter anses vanligtvis som det bästa och mest effektiva luftfiltret. Det filtrerar bort minst 99,97 % av alla partiklar som är större än 0,3 μm (0,0003 mm). Som jämförelse kan nämnas att en mänsklig näsa kan filtrera bort partiklar som är större än 10 μm (0,01 mm).

Ett riktigt HEPA filter skall med andra ord bara släppa igenom 3 av 10 000 partiklar. Det är viktigt att påpeka att bara för att en luftrenare har ett HEPA-filter innebär detta inte att den har 99,97 % i verkningsgrad. Dålig filterkonstruktion, läckage av partiklar runt själva filtret och genom luftrenaren, är några orsaker till att en verklig reningsgrad mellan 50 – 95 % återses hos många luftrenare på marknaden. Resultatet av detta blir att av 10 000 partiklar som åker igenom filtret så kommer det ut mellan 500 och 5 000 partiklar istället för 3.

En luftrenare med HEPA-filter skall levereras med en testrapport enligt den europeiska normen EN1822 för att garantera 99,97 % reningsgrad ner till 0,3 μm när luftrenaren lämnar fabrik.

Huvudvärk kan uppträda som symptom för flera sjukdomstillstånd. Oro, ängslan, stress, trötthet eller depression kan vara orsak till huvudvärk. Influensa, förkylningar och många andra infektioner som orsakas av virus eller bakterier kan vara andra orsaker till huvudvärk.

I

Ett protein som produceras av kroppen vid förekomsten av allergener.

J

En jonisator skapar negativt och positivt laddade joner i luften. Dessa joner fäster sig vid partiklar i luften genom att tillföra dem en negativ eller positiv laddning. Partiklarna kommer då att fastna på ytor i sin närhet såsom väggar, möbler och även med andra partiklar.

Att använda en jonisator som luftrenare har sina begränsningar:

 • partiklarna tas inte bort från luften, utan fastnar på material omgivningen vilket kan resultera i svarta väggar och gardiner. Den största volymen i ett rum är människans lungor vilket också är ett troligt ställe där många av dessa partiklar fastnar och åstadkommer hälsoproblem på kort- och lång sikt.
 • med tiden kommer partiklarna att tappa sin laddning vilket innebär att partiklarna åter börja flyga omkring.
 • Jonisatorer filtrerar inte bort gaser och odörer samt att jonisatorerna producerar hälsofarligt ozon som biprodukt.

K

Kolmonoxid är en lukt- och smaklös gas som är mycket giftig att inhalera i höga koncentrationer. Kolmonoxidförgiftning kan leda till döden.

Kvalster är mycket små spindeldjur som finns i våra bostäder och framförallt i våra sängar. Kvalster måste ha hög fuktighet och rumstemperatur för att trivas och föröka sig. Födan är huvudsakligen hudrester.

Kvalster är för de flesta helt harmlösa, men ett enzym som bryter ner maten i magen hos kvalstret kan ge allergiker besvär. Dessa enzym finns i partiklar som kvalstret avger. I en säng med kvalster finns det miljontals mikroskopiskt små allergipartiklar. Ett fåtal partiklar som man andas in under natten kan vara tillräckligt för att underhålla allergibesvären.

Kvävedioxider kommer framför allt från bilavgaser, men även förbränning i t ex gaskök kan bidra till bildning av detta ämne inomhus.

Kvävedioxid är en luftvägsirriterande gas som framför allt påverkar personer med astma. Luftvägarna hos personer med astma blir känsligare efter kontakt med kvävedioxid, och vid t ex kyla och ansträngning ökar därför risken för andningsbesvär.

L

Det finns mängder med olika tekniker för att rena luft. Vissa tekniker är väl beprövade och andra mindre beprövade med olika resultat.

De vanligast förekommande teknikerna för luftrening är:

 • HEPA-filter
 • Aktiverat kol
 • Elektrostatisk luftrening
 • UV-luftrenare
 • Jonisatorer
 • Ozongeneratorer

Den effektivaste luftreningen av partiklar uppnås genom HEPA-filter och det är anledningen till varför just den tekniken används där det ställs högst krav på luftrening av partiklar.

Den vanligast och effektivaste luftreningen av odörer utan skadlig verkan för människor är luftrening med aktiverat kol.

M

Multipel kemisk sensitivitet. En person med MCS är mycket känslig för kemiska lukter, även vid låga exponeringar.

En mikroorganism är ett mycket litet levande väsen, som bara är synligt under ett mikroskåp. Exempel på detta är bakterier, mikroskopiska alger och svamp. Trots att virus inte räknas som en levande organism är de dock ibland klassificerade som mikroorganismer.

Meticillinresistenta gula stafylokocker är gula stafylokockerbakterier som är resistenta mot antibiotika. Gula stafylokocker är bland våra vanligaste bakterier i vår omgivning. Både barn och vuxna är periodvis bärare av dessa bakterier som vanligen finns i näsan och även på andra slemhinnor och på kroppen. De gula stafylokockerna är den vanligaste orsaken till variga sårinfektioner.

Mögel är en mikroskopisk svampsort som finns överallt i naturen, inomhus och utomhus. Mögelsvamp avger mögelsporer som flyger omkring i luften som bland annat kan ge upphov till allergier. Mögelsporer förekommer som mest i luften under sensommaren och höstmånaderna.

O

Ozon är en ostabil molekyl som består av tre syreatomer och uppträder i gasform. Ozon kan irritera luftvägarna hos såväl friska som astmadrabbade personer och ger även skador på växande gröda.

Ozon bildas genom en kemisk process genom utsläppen av kväveoxider och kolväten. Ozon förekommer även som en biprodukt hos bland annat jonisatorer, kopiatorer, laserskrivare m.m.

I de fall Ozongeneratorer används är det i miljöer där människor inte vistas. Ozongeneratorerna skapar ozon och då ozon är en ostabil molekyl hoppar den tredje syreatomen gärna över till andra atomer och molekyler. På så vis kan luft renas från odörer och till och med döda mögel. Ozon är farligt för människan och att använda ozongeneratorer avrådes.

P

Det finns två vanliga metoder för att mäta partikelhalten i luften.

 1. Det är att mäta antalet partiklar i luften per liter, företrädesvis partiklar ner till 0,3 µm eftersom effektiviteten av luftrening med HEPA-filter benämns med utgångspunkt från partiklar ner till 0,3 µm.
 2. De mätmetoder man använder tillsammans med PM10, PM2.5 och PM1 är att mäta vikten av de partiklar som finns på 1 m3. Vid PM10, mäter man vikten av alla partiklar som har storleken 10 µm och mindre, Vid PM2.5 mäter man vikten av alla partiklar som har storleken 2,5 µm och mindre. Vid PM1 mäter man vikten av alla partiklar som har storleken 1 µm och mindre.

Mätmetoderna ger olika resultat. När man mäter antalet partiklar per liter luft får man med alla partiklar oavsett vikt. Vid mätning med PM10, PM2.5 och PM1 tas ingen hänsyn till att partiklar av samma storlek kan väga olika mycket. Detta gör att dessa mätningar kan resultera i felaktiga analyser av luftkvalitén.

Ungefärlig konverteringstabell:

Findamm (vikt) Ungefärligt antal partiklar ³0,3 µm per liter luft
0 µg/m3 till 9,9 µg/m3 0 – 30 000
10 µg/m3 till 19,9 µg/m3 30 001 – 60 000
20 µg/m3 till 34,9 µg/m3 60 001 – 105 000
35 µg/m3 till 49,9 µg/m3 105 001 – 150 000
50 µg/m3 till 99,9 µg/m3 150 001 – 300 000
100 µg/m3 + 100 µg/m3 + 300 001 +

PM1 Se även damm, PM2.5 och PM10
PM1, Particulate Matter 1 = inandningsbara partiklar mindre än 1 µm (0,001 mm)

PM2.5 Se även damm och PM10
PM2.5, Particulate Matter 2.5 = inandningsbara partiklar mindre än 2,5 µm (0,0025 mm)

PM10 Se även damm
PM10, Particulate Matter 10 = inandningsbara partiklar mindre än 10 µm (0,01 mm)

Inandningsbara partiklar har i typiska fall en storlek på cirka 10 µm (0,01 mm) eller mindre. De största partiklarna som kan tränga ned i lungorna har en diameter kring 10 µm (0,01 mm).

Pollen, även kallat frömjöl
Används av växterna för att föröka sig. För att växterna skall kunna fortplanta sig måste frömjölet ta sig från en växt till en annan. Det vanligaste sättet för detta är att färdas med vinden, pollineringen (fortplantningen) sker även med hjälp av insekter.

Pollen är en av de vanligaste orsakerna till allergi och i Sverige finns tre huvudsakliga pollensäsonger:

 • Vår/försommar, då lövträden blommar (till exempel hassel och björk)
 • Försommar, då gräsen blommar
 • Sensommar/höst, gråbopollen

R

Tobaksrök är en av de värsta luftföroreningskällor vi kommer i kontakt med dagligen. Passiv tobaksrök innehåller mer än 4000 olika ämnen, inkluderat kolmonoxid och formaldehyd. Mer än 40 av ämnena är kända att orsaka cancer hos människor och djur.

Att inandas tobaksrök innebär en ökad slemproduktion i luftvägarna vilket får följdeffekten att bakterier och virus får bättre grogrund. Resultatet blir att man lättare kan drabbas av infektioner och sjukdomar.

S

Svaveldioxid, är en färglös gas som är hostretande och karaktäriseras av en stickande lukt. Den bildas vid förbränning av svavelhaltiga bränslen som olja och kol. Den största naturliga källan är av svaveloxid kommer från vulkaner. Svaveldioxid reagerar med vattenånga och bildar svavelsyra, H2SO4 vilket bidrar till försurning av land och hav. Förekomst av svaveldioxid kan bidra till astmabesvär, bronkit och förhöjd förekomst av luftvägsinfektioner.

U

Ultra Low Penetration Air, ett partikelfilter med en reningsgrad av 99,999 % för partiklar ner till 0,12 μm (0,00012 mm).

Luftrenare som använder UV-ljus för luftrening fungerar på så vis att UV-lampan sänder ut energi i våglängder mellan 185 och 265 nanometer. I detta spann kan UV-strålar förstöra DNA hos organismer som bakterier och virus. En UV-lampa har en begränsad livstid och det är mycket viktigt att byta UV-lampan i tid, annars har den inte längre någon effekt.