Kunskapsbas

Hjälp mig välja luftrenare

Tobaksrök

Glödande cigarett i ett askfatt

En av världens bästa luftrenare när det gäller hantering tobaksrök! 

Borttagning av miljöbetingad tobaksrök är en utmaning för alla luftrenare på grund av rökens komplexa natur och den höga genereringen i rum med flera rökare. GC MultiGas är en av världens mest effektiva luftrenare för att hantera miljöbetingad tobaksrök i små till medelstora inomhusmiljöer.

Miljöbetingad tobaksrök innehåller cirka 4 000 olika kemikalier och består av solida, flytande och gasformiga föroreningar.

Den består av en synlig komponent som innehåller miljoner ytterst små partiklar som ses som rök samt en osynlig komponent i form av den gasformiga kemikalieblandningen. De flesta partiklar i miljöbetingad tobaksrök är mindre än bakterier. Därför krävs högeffektiva partikelfilter för att ta bort dem. Rökpartiklarna innehåller en komplex mängd kemikalier som nikotin, icke-flyktiga kolväten, fenoler, syror, tungmetaller och glycerol.

Utöver de partiklar som bildar rök, så innehåller miljöbetingad tobaksrök en komplex blandning av gasformiga komponenter. Eftersom den består av oorganiska gaser som kolmonoxid, koldioxid, vätecyanid och kväveoxider, så innehåller den ett stort antal flyktiga och halvflyktiga organiska ämnen som bensen, etan, propen, toluol, formaldehyd, acetaldehyd, akrolein och aceton. Ett antal studier har visat att gaskomponenterna i miljöbetingad tobaksrök står för den mesta av irritationen och odören.

Luftrening och miljöbetingad tobaksrök
För effektiv kontroll av miljöbetingad tobaksrök måste luftrenaren kunna fånga både partiklar (synlig rök) och gasformiga kemikalier (lukter). Luftrenare för miljöbetingad tobaksrök bör ha följande egenskaper:

  • hög effektivitet för små partiklar (tobaksrökspartiklar har en medeldiameter på endast 0,1 mikrometer)
  • hög filterkapacitet (tobaksrökspartiklarna kan fylla filtren snabbt)
  • gasfilter med brett spektrum (enbart aktivt kol räcker inte för att fånga alla kemiska ämnen)
  • stort gasfilter (filtrets vikt är direkt relaterat till dess förmåga att hålla gasämnen)
  • högeffektivt förfilter (ökar gasfiltrets livslängd och effektivitet avsevärt)
  • hög luftleverans (luften i rummet behöver renas flera gånger i timmen)

IQAir-system för miljöbetingad tobaksrök
GC MultiGas
 är det bästa IQAir-luftreningssystemet för borttagning av miljöbetingad tobaksrök i bostads- och kontorsmiljöer eftersom det har flera oberoende filtersteg. IQAir MultiGas GC har ett högeffektivt förfilter med stor kapacitet som tar bort praktiskt taget alla tobaksrökspartiklar (över 99 procent) omedelbart vid det första filtersteget. Den här högeffektiva förfiltreringen är en nyckelfaktor för MultiGas GC:s långsiktiga prestanda. För filtrering av gaser och lukter använder systemet fyra stabila gasfilterpatroner med 5,4 kg kontrollmedia med brett spektrum. Till skillnad från konventionella filter med aktivt kol, så har MultiGas-filtret processer för både fysisk adsorption och kemisk oxidation, vilket innebär att mer odörer och gaser tas bort med högre effektivitet. Slutligen tar de elektrostatiskt laddade efterfilterstrumporna bort eventuella resterande partiklar från gasfiltrets media.

GCX-serien klarar tack vare sitt större gasfilter högre koncentrationer miljöbetingad tobaksrök. I de flesta fall är det dock bättre att använda flera GC-enheter än ett GCX-system.

För kontroll av låga koncentrationer miljöbetingad tobaksrök passar HealthPro 250. Medan det har något högre effektivitet för partiklar, så har systemet ett mindre (2,5 kg) gasfilter med brett spektrum.

Utöver en av världens mest avancerade luftrenare för miljöbetingad tobaksrök, så har IQAir även ett antal tillbehör (InFlow W125OutFlow W125 och VMF) som förbättrar systemets prestanda.

Rökrum bör gärna ha ett undertryckssystem som förhindrar att röken sprids till andra utrymmen. IQAir har tagit fram två tillbehör för att skapa undertryck i rökrum. Om IQAir-filtreringssystemet ska placeras i rökrummet är OutFlow W125 rätt lösning. Om det ska placeras utanför rummet väljer du InFlow W125.