Kunskapsbas

Hjälp mig välja luftrenare

Sjukhus

Fyra personer opererar i en operationssal

IQ Airs luftrenare använd på sjukhuis värden över

Förbättring av luftkvaliteten i vårdmiljöer är en viktig del av modern lufthygien och infektionskontroll. Det är också viktigt med hänsyn till arbetsmiljökrav och säkerhetsföreskrifter på vårdinrättningar. Bättre luftkvalitet bidrar inte bara till att ge patienter, personal och besökare en hälsosammare och behagligare miljö, utan är också lönsamt som en viktig förebyggande åtgärd för infektionskontroll.

Krav på luftkvaliteten
Kraven på luftkvaliteten i vårdmiljöer varierar mellan olika avdelningar och ofta även mellan olika rum. I vissa utrymmen krävs högeffektiv filtrering av luftburna mikroorganismer för att skydda patienter, personal och besökare (exempelvis operationssalar, intensivvårdsavdelningar och tuberkulosavdelningar), medan det i andra utrymmen krävs filtrering av gasformiga smittämnen, kemikalier och odörer för en säkrare och behagligare arbetsmiljö (exempelvis laboratorier, obduktionssalar, tandläkarmottagningar och apotek).

Kontroll av luftburna mikroorganismer
Att kontrollera luftburna mikroorganismer (exempelvis bakterier, virus och svampsporer) är mycket viktigt i vårdmiljöer eftersom en mängd sjukdomar och infektioner orsakas av luftburna smittämnen och sprids via luften.

Vårdrelaterade infektioner
Särskilt angelägna är vårdrelaterade infektioner (sjukhussjukor) som MRSA och aspergillos, vilka kan medföra ökad patientdödlighet, ökad sjuklighet, längre sjukhusvistelser och högre totalkostnader. I synnerhet patienter med nedsatt immunförsvar (som mottagare av transplanterade organ och benmärg samt onkologi- och hematologipatienter) är utsatta eftersom de är känsligare för smittämnen som aspergillos.

Kontroll av kemiska ämnen och lukter

 • genom filtrering av rumsluften
 • genom att skapa tryckskillnader
  Inneslutning av kemiska ämnen och obehagliga lukter (utrymmen med undertryck)
 • genom uppfångning vid källan
  Filtrering av kemiska ämnen och obehagliga lukter vid källan

Användning av IQAir-system inom vården
Tack vare sin decentraliserade natur, patenterade modulära design och unika anpassningsbarhet täcker IQAir-systemen ett brett spektrum av användningsområden i vårdmiljöer.

 • Förrum
 • Avdelningar för benmärgstransplantationer
 • Brännskadeavdelningar
 • Dator- och serverrum
 • Intensivvårdsavdelningar
 • Tandvårdsrum
 • Akutmottagningar
 • Filtrerad friskluftsventilation
 • Allmän föroreningskontroll
 • Geriatriska och äldrevårdsavdelningar
 • Hematologi
 • Intensivvårdsavdelningar
 • IVF-laboratorier och fertilitetskliniker
 • Rök- och luktkontroll vid laserkirurgi
 • Mikrobiologiska laboratorier
 • Neonatala intensivvårdsavdelningar
 • Odörkänsliga utrymmen
 • Onkologiavdelningar
 • Operationssalar
 • Transplantationsavdelningar
 • Patologisalar
 • Pediatriska isoleringsrum
 • Apotek
 • Respiratoriska känsligheter och dammiga områden
 • Rökrum
 • Tuberkulosmottagningar och förrum
 • Toaletter

Avancerad teknik
IQAir-systemen kan användas på flera olika sätt för att skapa den mest lämpliga luftreningslösningen för ett visst användningsområde:

Filtrering genom återcirkulation
Att kontinuerligt suga in rumsluften genom ett golvbaserat eller väggmonterat IQAir-system och därigenom avlägsna mikroorganismer varje gång luften passerar genom filtren.

Skapande av tryckskillnader
Strategin att återcirkulera luft genom att högeffektivt filter kan effektiviseras genom att man skapar och upprätthåller tryckskillnader mellan intilliggande utrymmen och patientens rum, så att inte förorenad luft kan flöda ut därifrån. Med hjälp av särskilda ventilationsadaptrar (InFlow W125 och OutFlow W125) kan alla IQAir-system användas för att skapa miljöer med över- eller undertryck. Trycket i olika rum kan därmed regleras inom loppet av minuter för att hindra spridning av luftburna smittämnen.

 • Isolering med övertryck
  När det gäller patienter med nedsatt immunförsvar bör dessa placeras i rum med högre lufttryck (övertryck) än i intilliggande rum för att begränsa flödet av smittämnen till deras rum.
 • Isolering med undertryck
  När en patient å andra sidan bär på en smittsam sjukdom som kan spridas genom luften, exempelvis tuberkulos, ska undertryck användas för att hindra smittämnen från att spridas utanför patientens rum.

Uppfångning vid källan
Syftet med IQAirs enheter för uppfångning vid källan (FlexVac och VM FlexVac) är att filtrera smittämnen vid deras ursprungspunkt innan de hinner spridas i rummet.

Rekommenderade IQAir-system
Det amerikanska smittskyddsinstitutet CDC rekommenderar att endast HEPA-filter med ”en demonstrerad och dokumenterad minsta borttagningseffektivitet på 99,97 procent för partiklar ≥ 0,3 µm i diameter” används för infektionskontroll.
Följande modeller och tillbehör rekommenderas för kontroll av luftburna infektioner i vårdmiljöer:

Luftrenare:

Tillbehör för över- eller undertryckskanaler: