Ozonmolekyler i närbild

Nyhet 19 juni 2024
 

Återigen varnas vi för luftrenare som använder ozon

För en tid sedan skrev vi en nyhet om hur luftrenare som använder ozon kan vara farliga för hälsan. Nu ska två myndigheter, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsmyndigheten, undersöka ozon-baserade luftrenare för att se om de håller sig inom de uppsätta gränsvärdena samt hur skadliga de eventuellt kan vara för människor och djur.

Ozon är en gas som återfinns naturligt i vår högre atmosfär. Så långe den är uppe i atmosfären är den till hjälp för oss människor då den skyddar oss mot skadlig solstrålning. Även nära jordytan kan den vara användbar. Bland annat så används den för att få bort dåliga lukter, till exempel röklukt, och bakterier. Den används, i detta syfte, bland annat i sjukhus.

Om djur eller människor kommer i direkt kontakt med ozonet så kan det dock vara direkt skadligt då det kan irritera både andningssystem och ögon. Även växter kan ta skada av ozon. Dessutom reagerar ozon med andra ämnen som plast, gummi och elektronik. Och det är här problemet ligger. Många nya luftrenarmodeller, som är till för våra hem, använder nämligen ozon.

Det finns två olika typer av luftrenare som avger ozon, dels har vi de, oftast rätt stora, luftrenare som sanerar luften under en kort tid i ett begränsat område, då inga personer vistats i rummet. Dessa används framför allt i sjukhus och andra professionella byggnader. Dels har vi de luftrenare som används i hemmet för personligt bruk. Dessa personliga luftrenare är de som medför störst risk. Detta då de kan utsätta barn och vuxna utsätts för ozon direkt, utan något som helst skydd, kanske dygnet runt i flera dagar.

Tanken är ett den ozonmängd som dessa luftrenare avger ska vara så liten att den inte ska vara skadlig. Men det faktum att antalet samtal till Giftinformationscentralen, från personer som andats in ozon från luftrenare, har ökat de senaste åren vittnar om att denna teori kanske inte fungerar i praktiken. Med anledning av detta har det bestämts att två myndigheter, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsmyndigheten, ska undersöka de luftrenare som använder ozon närmare. Man ska framför allt titta på hur mycket ozon luftrenarna utsöndrar. Ett 20-tal produkter som används på den svenska marknaden ska undersökas.

– Såvitt vi känner till finns det ingen positiv effekt av att exponeras för ozon, det är tvärtom en väldigt skadlig och kraftigt luftrörsirriterande gas som man ska försöka undvika. Det finns ett tydligt gränsvärde för ozon i en europeisk standard som vi testar emot nu, säger Kerstin Gustafsson på Kemikalieinspektionen.

Än så länge vet vi inte alltså inte om de ozonutsöndrande modellerna överskrider de satta gränsvärdarna, så vad gör man om man redan nu misstänker att man far illa av ozonalstrande luftrenare? Och vilka risker finns egentligen med ozongasen?

– Det beror ju på vilken halt man får i sig. Men den är akut toxisk dödlig vid inhalation av för höga halter så det är ju ett väldigt problematiskt ämne. Den som känner sig orolig kanske kan överväga att använda en luftreningsmetod som inte innebär att man riskerar att bli exponerad för ett potentiellt farligt ämne, säger Kerstin Gustafsson.

Spirares luftrenare använder inte något ozon alls!

Våra luftrenare, som alla är tillverkade av det schweiziska kvalitetsföretaget IQ Air, använder inte något ozon alls. All luftrening i IQ Airs luftrenare sker genom att luft sugs in och filtreras av patentmärkta och extremt effektiva filter. Kanske är det en av anledningarna till att de vunnit alla seriösa luftrenartester, världen över!

Länkar
DN – Populära luftrenare kan vara skadliga: ”Ozon är giftigt”
Sveriges Radio – Nya luftreningstrenden: Fler larmar om ozonförgiftning
Läs vår förra artikel om ozonutsöndrande luftrenare

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i denna artikel, och alla nyhetsartiklar på denna webbplats, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Spirare avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.