Lärare undervisar elev

Nyhet 7 januari 2021
 

Luftrenare i skolor ökar elevers prestationer!

Efter att en gasläcka upptäckts i ett område i USA valde man att sätta in luftfilter i alla skolor inom 5 kilometers radie från läckan. Man gjorde detta som en säkerhetsåtgärd trots att mätningar inte visade på några spår av gas i inomhusluften i de berörda skolorna.

Efter att luftrenarna hade installerats jämförde man resultaten, i engelska och matematik, hos eleverna i dessa skolor med resultaten hos elever i skolor utan luftrenare. Man fann att prestationerna hos eleverna i skolorna med luftrenare var markant bättre än motsvarande prestationer hos elever i skolor utan luftrenare. Resultaten mättes och var konsekventa under ett helt års tid. Då luftmätningar inte kunnat påvisa någon gas i skolornas inomhusluft får det antas att luftrenarna rensade luften från andra föroreningar än de från gasläckan. Om det stämmer visar denna händelse och dessa undersökningar på betydelsen av inomhusluftens kvalitet för prestationsförmågan. De visar också att skolor, särskilt de med dålig inomhusluft, gör klokt i att skaffa luftrenare till sina klassrum, om de vill öka sina elevers skolresultat.

Källa

edworkingpapers.com

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i denna artikel, och alla nyhetsartiklar på denna webbplats, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Spirare avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.